การถักตาชุน (Ta-chun)

ถุงตะเคียวสำหรับใส่หลอดยาดมส้มโอมือฯ
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ : การช่างประดับมุกที่เป็นงานประณีตศิลป ตกแต่งสิ่งที่เป็นศิลปกรรมต่างๆ มีตัวอย่างเช่น
งานช่างฝีมือประดับมุก โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย

การช่างประดับมุกที่เป็นงานประณีตศิลป ตกแต่งสิ่งที่เป็นศิลปกรรมต่างๆ มีตัวอย่างเช่น

งานประดับมุก บานประตู บานหน้าต่างพระอุโบสถ พระวิหาร พระมณฑป

งานประดับมุก ฝาหีบ ฝาตู้หนังสือ ใบประกับหน้าคัมภีร์

งานประดับมุก ม้าหมู่ พระแท่น ราชบัลลังก์ พระแท่นที่บรรทม ฉาก ลับแล

ฉากประดับมุก เป็นภาพพระพุทธเจ้าปางประทานพร ประกอบด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวา ฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รูปภาพ ฉากประดับมุก เป็นภาพพระพุทธเจ้าปางประทานพร ประกอบด้วยพระอัครสาวกซ้ายขวา ฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์ ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

งานประดับมุก หีบหมาก ถ้ำ ยาดม ฝักดาบ กระดุมเสื้อ

งานประดับมุก หีบศพ เป็นต้น